آﯾﯿﻦ ﮐﺎﺭ | ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﯾﻤﻦ | ﻫﺎي ﮔﺎﺯ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ | 09192759535 | arouco.ir - آروکو(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. در. ﺳﯿﻠﻨﺪر. 10. -6. 10. ﺟﺪاﮐﺮدن. رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻓﺸﺎر. 11 ... ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه. ،. ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻓﻘﻂ. ﺑﺮاي. ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎي ﮔﺎز.

ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 

Template Design: arouco.ir - آروکو